You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

OGRES VESELĪBAS CENTRA “LENIS L” SIA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  

AMBULATORAJIEM  KLIENTIEM / PACIENTIEM

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1. Ogres veselības centra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LENIS L” (turpmāk – Centrs) iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) ambulatorajiem klientiem/pacientiem (turpmāk – klients) mērķis ir noteikt klientu pienākumus, tiesības un atbildību, saņemot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Centrā.

1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu, Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. KLIENTA pienākumi

2. Iepazīties ar Centra iekšējās kārtības noteikumiem ambulatora klientiem/ pacientiem, ievērot tos, pildīt visus ar pakalpojumu saistītos Centra ārstniecības un atbalsta personāla norādījumus.

2.1. Lai saņemtu ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, klientam vai tā likumīgajam pārstāvim ir pienākums:

2.1.1. pieteikt vizīti pie speciālista iepriekš, vēršoties Centra klientu apkalpošanas reģistratūrā, zvanot pa tālruni vai elektroniski, izmantojot e-pieraksta iespējas.

2.1.2. ievērot pieteikto, reģistrēto vizītes laiku, nekavēt, ierasties Centra reģistratūrā vismaz 10 minūtes pirms noteiktā vizītes laika.

2.1.3. rīkoties atbildīgi un savlaicīgi paziņot par atteikumu, ja uz vizīti pie speciālista vai izmeklējumu tomēr nav iespējams ierasties.

2.1.4. vizītes dienā, pirms speciālista apmeklējuma vai izmeklējuma, vērsties Centra reģistratūrā, uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti, dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt klientu, ja tas nepieciešams, nosūtījumus un apmaksu atvieglojošos dokumentus, apdrošināšanas polisi, ja tāda ir, veikt pacienta samaksu par pakalpojumu atbilstoši pakalpojumu cenrādim.

2.1.5. ja radušās papildus izmaksas, tad pēc ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja norādītajam, reģistratūrā veikt papildus samaksu.

2.1.6.aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā, būt līdzestīgam, un sniegt speciālistam  visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības vai rehabilitācijas nodrošināšanai.

2.1.7.  ievērot tīrību un kārtību Centra telpās un teritorijā, speciālista pieņemšanas, izmeklēšanas, laboratorijas telpās u.c. lietot tīrus.

2.1.8.  saudzīgi izturēties pret Centra telpām, iekārtām, inventāru un tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt Centram nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz Centra personāla sastādītu aktu par nodarījumu.

2.1.9. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Centra personālu un apkārtējiem cilvēkiem.

2.1.10. personīgos mobilos tālruņus un citas elektroniskās ierīces lietot ierobežoti, lai netraucētu citiem klientiem, ārstniecības personālam un medicīnisko iekārtu, aparatūras darbībai.

2.2. Ja uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu ieradies klients – bērns, līdz 14 gadu vecumam, tad bērna likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.

2.3. Ja bērns ir jaunāks par 15 gadiem un viņam nav pase vai personas apliecība, tad personas pārbaudei Centra reģistratūrā jāuzrāda :

  • dzimšanas apliecību vai vecāka pasi, kuras sadaļā „ Bērni” ir ieraksts par klientu – bērnu, un uzrādītājs, neskatoties dokumentos, var pārliecinoši nosaukt bērna dzimšanas datumu,
  • vai Latvijas valsts vai pašvaldības iestādes izdotu un apstiprinātu dokumentu, kurā ir klienta foto, vārds, uzvārds, personas kods (piemēram, skolēna apliecība) un uzrādītājs, neskatoties dokumentos, var pārliecinoši nosaukt bērna dzimšanas datumu.

2.4. Lai pārstāvētu klienta – bērna, intereses, bērnam līdz 18 gadu vecumam likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta, lai sniegtu bērna likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu ārstniecībai – izmeklējumiem un manipulācijām, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana.

2.5. Ja bērns no 14 gadu vecuma ieradies uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu un nav paredzēti izmeklējumi un manipulācijas, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana, bērna likumiskā pārstāvja klātbūtne nav obligāta.

2.6. Klients – bērns no 14 gadu vecuma var pats saņemt informāciju par savu veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.), uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu.

2.7. Lai saņemtu valsts apmaksātu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu –  slimnīcas ārstu-speciālistu konsultācijas, izmeklējumus, nepieciešams iesniegt derīgu ģimenes ārsta vai speciālista (kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) nosūtījumu.

2.8. Ja klientam ir derīgs ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums, bet ārstniecības pakalpojumu vēlas saņemt agrāk, nekā piedāvātajā valsts apmaksāto pakalpojumu plānotajā termiņā, tad Centrs piedāvā iespējas saņemt maksas pakalpojumu, kuru pirms pakalpojuma saņemšanas jāapmaksā saskaņā ar Centra maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā gadījumā klients tiks pieņemts atsevišķā izvēles maksas pakalpojumu sniegšanai rezervētajā laikā.

 

3. KLIENTA tiesības

3.1. Brīvi izvēlēties savu speciālistu profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību, traumu ārstēšanai un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

3.2. Saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, laipnu un cieņas pilnu ārstniecības un atbalsta personu izturēšanos.

3.3. Saņemt saprotamu informāciju no speciālista par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, par iespējamiem sarežģījumiem un riskiem izmeklēšanas un ārstēšanas laikā, kā arī medicīniskajos dokumentos uzrādīto ierakstu satura nozīmi.

3.4. Iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veikto izmeklējumu rezultātiem, izņemot gadījumus, ja ārsta rīcībā ir ziņas vai fakti, ka informācijas saņemšana būtiski apdraud klienta vai citu personu dzīvību vai veselību.

3.6. Saņemt visa veida informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, izmaksām, kā arī par ārstēšanai nepieciešamajiem valsts apmaksātajiem medikamentiem;

3.7. Pilnīgi vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, bet neatsakoties no ārstniecības kopumā, to nepārprotami apliecinot rakstiski;

3.8. Uz konfidencialitāti- tiesības uz to, ka informācija par klienta veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām.

3.9. Par saņemto veselības aprūpi sniegt informāciju, priekšlikumus vai izteikt pateicību Centra personālam.

4. Aizliegumi un brīdinājumi KLIENTAM

4.1. Aizliegts atrasties Centra ārstniecības telpās (ārsta pieņemšanas, izmeklēšanas, laboratorijas telpās u.c..) virsdrēbēs un netīros ielas apavos.

4.2. Aizliegts smēķēt Centra telpās vai teritorijā, izņemot īpaši smēķēšanai norādītajās vietās teritorijā.

4.3. Aizliegts Centrā atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, glabāt vai lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas vai citas apreibinošas vielas.

4.4. Aizliegts ienest Centrā un glabāt ieročus (t.sk. aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.).

4.5. Aizliegts piedāvāt vai nodot Centra darbiniekiem, ārstniecības un atbalsta personālam materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus.

4.6. Aizliegts iebraukt Centra speciālistu pieņemšanas, izmeklēšanas, laboratorijas telpās, ar bērnu ratiem, velosipēdiem, skrejriteņiem u.c. līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem.

4.7. Lai neaizskartu personas tiesības uz privātumu, klientiem un apmeklētājiem aizliegts filmēt un fotografēt citas personas, Centra telpas, veikt audio un video ierakstus.

4.8. Par Centra iekšējās kārtības noteikumu ambulatorajiem klientiem/pacientiem neievērošanu centra personāls personu var izraidīt no Centra telpām un teritorijas, kā arī konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes Centra personāls var lūgt kompetentām amatpersonām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.

5. Noslēguma jautājumi

5.1.  Šie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

Jebkuru neskaidrību vai pretenziju gadījumā, aicinām klientus/pacientus, pacientu pavadošās personas, apmeklētājus, pirmkārt, vērsties pie Centra vadītāja, lai maksimāli operatīvi, savstarpējo pārrunu ceļā, varētu palīdzēt atrisināt neskaidrības, domstarpības vai problēmas.

 

Pateicamies par sapratni!Valdes priekšsēdētāja L.Zālīte